REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok

 

1. Zákazník uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese eshop@hanko.sk v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom.

2. Zákazník je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu (faktúru).

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, a aj akýmkoľvek zásahom zákazníka do zapojenia výrobku.

5. Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude zákazníkovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou e-mailom. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8. Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

    Navrch stránky