Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.hanko.sk (ďalej len „OP") stanovujúce podmienky medzi prevádzkovateľom a zákazníkom:

1. Prevádzkovateľom  a predávajúcim v internetovom obchode www.hanko.sk je spoločnosť HANKO-Piešťany, s.r.o.,  Gaštanová 28, 921 01 Piešťany,  IČO 31435149, DIČ 2020396730, IČ-DPH SK2020396730.  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č.3131/T.

2. Zákazníkom a kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru z ponuky na internetovej stránke www.hanko.sk .

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ v objednávke uvedie meno a priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Pri objednávaní ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke uvedie obchodné meno a sídlo IČO, DIČ prípadne IČ DPH a adresu doručenia ak je odlišná od sídla.

4. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie objednávky zaslaním jej kópie elektronickou formou na e-mail zákazníka uvedený v objednávke. V tejto kópii objednávky je uvedené číslo objednávky,  údaje zákazníka s dodacou adresou, objednaný tovar aj s jednotlivými cenami objednaného tovaru,  prepravným, celková cena objednávky a stav objednávky „prijatá“ pri každom objednanom tovare.

5. Prevádzkovateľ zašle zákazníkovi objednaný tovar podľa objednávky do 2 pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky, a to prostredníctvom kuriérskej služby. Ak prevádzkovateľ nemá objednaný tovar na sklade informuje o tom zákazníka zaslaním zmeny stavu na objednávke pri takomto tovare na e-mail, prípadne telefonicky. Prevádzkovateľ tiež bude informovať zákazníka, ak nemôže dodržať lehotu dodania 2 dni.

6. Zákazník dáva prevádzkovateľovi  zaslaním objednávky súhlas poskytnúť osobné údaje o zákazníkovi uvedené v objednávke prepravcovi za účelom doručenia tovaru.

7. Zákazník pri preberaní tovaru od prepravcu obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru.  Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad (faktúru) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane zákazník na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

8.1 Zákazník ako fyzická osoba - nepodnikateľ má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade zákazník oboznámi prevádzkovateľa o jeho úmysle odstúpiť od zmluvy, a to buď písomne na adrese sídla predavajúceho, alebo e-mailom na adrese eshop@hanko.sk, alebo inym spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár /link na formulár/. Pri odstúpení od zmluvy zákazník tiež uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a v prípade požiadavky na vrátenie ceny na bankový účet aj čísla bankového účtu zákazníka. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) zákazník doručí na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky platby zaplatené za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je prevádzkovateľ povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť alebo ked predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Platby prevádzkovateľ vráti na zaslaný bankový účet zákazníka, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.2. Zákazník ako fyzická osoba - nepodnikateľ má právo postupovať podľa bodu 8.1. pri celom sortimente tovaru z ponuky na internetovej stránke www.hanko.sk.

9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom alebo udaním nesprávnej adresy zákazníka. Zákazník je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade jeho poškodenia je nutné namieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník  má právo zásielku neprevziať a má ihned kontaktovať prevádzkovateľa.

11. Zákazník má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu jeho vypredania, v týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje zákazníka. Prevádzkovateľ môže poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru, zákazník má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

12. Zákazník pri vypĺňaní objednávky zaškrtnutím políčka "Súhlasím so spracovaním osobných údajov" vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, uvedené v objednávke, vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

13. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami – nepodnikateľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

14. Zákazník a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

15. Zákazník pri vypĺňaní objednávky zaškrtnutím políčka "Súhlasím s podmienkami predaja" potvrdzuje, že si tieto OP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto OP, nezodpovedá prevádzkovateľ zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto OP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení OP a zvyšné časti príslušného ustanovenia OP tým zostávajú nedotknuté.

16. Alternatívne riešenie sporov: Ak prevádzkovateľ na žiadosť zákazníka týkajúcu sa vybavenia reklamácie, alebo ak sa zakazník domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva,odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke:  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

17. OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny OP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto OP sú platné od 25.03.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce OP.

Ing. Mirosalv Hanko

konateľ prevádzovateľa

    Navrch stránky